Általános szerződési feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a The Mediator Service Bt. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.themediator.hu (továbbiakban: Webshop) weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Megrendelő) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Megrendelő a továbbiakban együttesen: Felek).

Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a Webshop-on keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által jön létre. Az ÁSZF vonatkozik továbbá az ajánlat-elfogadás útján létrejött azon szerződésekre, melyek alapján megrendelő megvásárolja a terméket.

1. Szolgáltató adatai:

Név: The Mediator Service Bt.

Székhely és levelezési cím: Magyarország, 8000, Székesfehérvár Bősi utca 6.1.

Telefonszáma: +36 30 3884872

Email cím: info@themediator.hu

Adószáma: 32187672-2-07

1.1 Ügyfélszolgálat

Az Megrendelők az alábbi elérhetőségeken fordulhatnak Szolgáltató ügyfélszolgálatához:

E-mail cím: info@themediator.hu

Üzenet: a webhely „Kapcsolat” menüpontja alatt elérhető üzenetküldési lehetőség.

Az ilyen úton érkező e-mail-ekre a Szolgáltató az érkezéstől számított 3 munkanapon belül válaszol.

2. Alapvető rendelkezések

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A Megrendelő, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett Webshop felületére, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a Webshopnak, az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Megrendelő nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a Webshop tartalmának megtekintésére.

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Webshop, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a Webshop felületén megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

Az elektronikus úton megkötött szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A Webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a Szolgáltató a 1. pontban megadott elérhetőségeken rendelkezésre áll.

A szerződés nyelve magyar.

3. A vásárlás menete

3.1. Regisztráció

A megrendelésnek nem feltétele az érvényes regisztráció.

Regisztráció nélkül is tud a Megrendelő megrendelést leadni.

3.2 Megrendelés folyamata

A Megrendelő a webáruház szolgáltatásainak adatait tartalmazó oldalain ismerheti meg a szolgáltatást.

A Megrendelő a „kapcsolat fülön” keresztül, e-mail üzenetben tud ajánlatot kérni, vagy megrendelni az adott szolgáltatást/ terméket.

Amennyiben a Megrendelő megrendelte az adott szolgátatást/ terméket, szerződéskötésre kerül sor. Mely szerződés kétoldali aláírást követően életbe lép, attól elállni csak a szerződésben foglaltak betartásával lehet.  

Ha a megrendelés előtt a szolgáltatással/ termékkel kapcsolatban kérdés merülne fel, a Szolgáltató ügyfélszolgálata készséggel áll a Felhasználó rendelkezésére (elérhetőségek: fentebb az “Ügyfélszolgálat” cím alatt).

3.3 Fizetési feltételek

A fizetési feltételek teljes mértékben mindkét fél által aláírt szerződésben rögzített feltételek szerint történik.

A számla forintban kerül kiállításra.

Az esetleges későbbi külön igények, megrendelések külön szerződéskötést követően kerülnek kiszámlázásra.

A szerződött összeg a The Mediator Service Bt. forint bankszámlájára kerül átutalásra.

Amennyiben a megrendelő vitatja a kiszámlázott szolgáltatást/ terméket a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül kérheti a számlázás felülvizsgálatát. Ezt a kivitelező a kézhezvételtől számított 8 napon belül köteles megválaszolni.

A számlafizetés adott határidőig történik, melyben a felek megállapodtak a szerződéskötéskor, illetve a megrendeléskor visszaigazolásra került. Fizetési napnak tekintjük az adott napot, amikor az átutalt összeg a bankszámlára érkezett.

Fizetési késedelem esetében a Megrendelő, a Kivitelező fennálló követeléseiből eredően, a hatályos jogszabályban meghatározott törvényes késedelmi kamatokat köteles fizetni. A késedelmi kamatokat a megrendelő 15 napos fizetési határidővel köteles megfizetni.

Késedelmes fizetés esetén a kivitelező jogosult felszámítani minden fizetési figyelmeztetés díját 2500 HUF/alkalom mértékben.

Késedelmes fizetés esetén a kivitelező a késedelmes befizetéseknél először a késedelmi kamatokat és a figyelmeztetések díját számolja el, majd ezt követően az egyéb megfizetett tételeket.

A Megrendelő nem utasíthatja vissza a számlát, amennyiben nincs hivatkozása a szerződés teljesítésének megfelelő pontjára.

Szolgáltató a megrendelés sikerességéről az ezt követő felületen is és emailben is értesíti a Megrendelőt.

Amennyiben Megrendelő változtatni szeretne a már leadott megrendelésén, vagy helytelen adatokat adott meg, azt mielőbb jeleznie kell az ügyfélszolgálati elérhetőségeken. Fontos, hogy ezt haladéktalanul tegye meg, hogy a teljesítés megkezdése előtt Szolgáltató korrigálhassa a megrendelést.

A megrendelés korrigálása esetén Szolgáltató a megrendelésről új visszaigazolást küld a módosított tartalommal, melynek értelmében a módosításnak megfelelően jön létre, illetve – a már korábban elfogadott hibás megrendelés esetén – módosul a vásárlásra vonatkozó szerződés.

3.4. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Megrendelő által elküldött ajánlat megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Megrendelő részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Megrendelő által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk),  a rendelés dátumát a megrendelt szolgáltatás(ok)/ termékek felsorolását, mennyiségét és a fizetendő végösszeget.

Kérjük, ellenőrizze spam beállításait, illetve a különböző automata mappákat, mert visszaigazoló levelünk emiatt elkerülheti figyelmét.

Ha a Megrendelő rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

4. A megrendelések feldolgozása és teljesítés

A megrendelések feldolgozása :

H-P: 8.00-16.00

A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. 

Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét valamilyen okból kifolyólag nem teljesíti, vagy csak késve, erről a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatja.

A themediator.hu oldal nem vállal felelősséget a rajta kívül álló okokból, vagy Partneteri hibáiból felmerülő határidő késések, elmaradások, előzetes bejelentés nélküli változtatások miatt.  

5. Termék ára

A megjelenített szolgáltatások/ termékek online rendelhetők meg.

A szolgáltatásokra/ termékekre vonatkozóan megküldött árak forintban, (vagy az adott Webshop hivatalos devizájában) értendők.

A Webshop felületén a Szolgáltató részletesen feltünteti a szolgáltatás/ termék nevét, leírását, a esetleg fotókat jelenít meg. A szolgáltatók adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Szolgáltató nem vállal felelősséget a Webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

Ha a Webshopban hiba, vagy hiányosság lép fel a szolgáltatásnál/ terméknél vagy az áraknál, Szolgáltató fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után Szolgáltató azonnal tájékoztatja a Megrendelőt az új adatokról. A Megrendelő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy a rendszer hibájából eredően hibásan feltüntetett árért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra (pl. 0 Ft, 1 Ft). Ilyen esetekben a Szolgáltató nem köteles a terméket a Webshopban hibásan feltüntetett áron szolgáltatni. Hibás ár feltüntetése esetén a Szolgáltató, a telefonon vagy emailben felveszi az Ügyféllel a kapcsolatot és felajánlja, a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Megrendelő eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a szolgáltatást/ terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

6. Termékszavatosság

Ingó dolog (szolgáltatás/ termék) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Megrendelő– választása szerint –  kellékszavatossági jogát, vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként a Megrendelő kizárólag a nem megfelelő szolgáltatás esetén kérheti annak  kijavítását vagy kicserélését.

A szolgáltatás/ termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a szolgáltató által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A Megrendelő szavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Megrendelőnek kell bizonyítania.

A gyártó illetve a Szolgáltató kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak illetve a Szolgáltatónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

A Megrendelő ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

7.  Jogérvényesítési lehetőségek

7.1. Panaszkezelés rendje

Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a Megrendelőnek mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az 1. pontban feltüntetett e-mail címen, levél útján vagy a Szolgáltató telephelyén személyesen is közölheti.

Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőrzi – vesz fel.

Szolgáltató köteles átadni a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Megrendelőnek, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni;

Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Megrendelőnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Megrendelőt.

7.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben Szolgáltató és a Megrendelő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Megrendelő számára:

• Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál.

Amennyiben a Megrendelő fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

• Békéltető testület.

A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Megrendeő eljárást kezdeményezhet a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

• 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

• Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

• E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

• Fax: 06 (1) 488 21 86

• Telefon: 06 (1) 488 21 31

– Bírósági eljárás. Megrendelő jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint.

8. Felelősség

A Megrendelő a Webshopot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Webshop használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Webshop használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. A Megrendelő teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A Megrendelő által a Webshop használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A szolgáltatás/termék oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az Internet globális jellege miatt Megrendelő elfogadja, hogy a Webshop használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Webshop használatával összefüggő bármely tevékenység a Megrendelő államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Megrendelőt terheli a felelősség.

Amennyiben a Megrendelő a Webshop felületén kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

9. Szerzői jogok

A Webshop egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított használója a Webshopon keresztül elérhető szolgáltatások/ termékek nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Webshop felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Webshop tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Webshop használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Megrendelőnek a Webshop felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Webshop rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a themediator.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

A Szolgáltatás igénybevételével a Megrebdelő elfogadja, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevétele során a Megrendelő által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.

10. Egyéb rendelkezések

A vételár szerződésben foglalt kifizetéséig a szolgáltatás a Szolgáltató tulajdonában marad. 

Amennyiben Szolgáltató az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

hu_HUMagyar